اخبار و اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی پروژه تا آذرماه ۱۴۰۱

پیرو درخواست اعضای محترم، برنامه زمان‌بندی پیشرفت فیزیکی و خرید اجناس پروژه سروقامتان، به‌شرح موجود در تصویر ارائه می‌گردد.

پست قبلی

ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ملی

پست بعدی

خط ارتباطی مستقیم جهت پاسخگویی به اعضای محترم پروژه مسکونی سروقامتان

سرو قامتان نواندیش فارس

دسته‌ها