گالری تصاویر پروژه ها

صفحه اصلیگالری تصاویر پروژه ها

تصاویر پروژه ها

در یک قاب تصاویر پروژه های خود را در نظر داشته باشید.

پروژه ستاره صدرا

روند پیشرفت عملیات پروژه ستاره صدرا واقع در پلاک ۵۷۵ فاز ۱ شهر صدرا را در طول زمان مشاهده کنید.

اسفند ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۱

اردیبهشت ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

آبان ۱۴۰۱

آذر ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۱

بهمن ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۲

اردی‌بهشت ۱۴۰۲

خرداد ۱۴۰۲

تیرماه ۱۴۰۲

مردادماه ۱۴۰۲

شهریورماه ۱۴۰۲

مهرماه ۱۴۰۲

پروژه تابناک

روند پیشرفت عملیات پروژه ستاره صدرا واقع در پلاک ۵۶۴ فاز ۱ شهر صدرا را در طول زمان مشاهده کنید.

اسفند ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۱

اردیبهشت ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

آبان ۱۴۰۱

آذر ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۱

بهمن ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۲

اردی‌بهشت ۱۴۰۲

خرداد ۱۴۰۲

تیرماه ۱۴۰۲

مردادماه ۱۴۰۲

شهریور ۱۴۰۲

مهرماه ۱۴۰۲

پروژه سرو ۳

روند پیشرفت عملیات پروژه سرو ۳ واقع در شهر صدرا- بلوار دانش- نبش چهارراه کوهسار را در طول زمان مشاهده کنید.

فروردین ۱۴۰۲

اردی‌بهشت ۱۴۰۲

خرداد ۱۴۰۲

تیرماه ۱۴۰۲

مردادماه ۱۴۰۲

سرو قامتان نواندیش فارس

دسته‌ها